Cennik zajęć

Ofertę dobieramy do potrzeb klienta. Sugerowany przez nas tryb to 2×55 minut tygodniowo.
Cena zależy od liczebności grupy oraz dni w których odbywają się zajęcia. 

Podane ceny dotyczą jednej jednostki lekcyjnej. Po ustaleniu dni nauki oraz liczebności grupy przygotujemy cennik na cały rok szkolny. Obowiązuje płatność miesięczna z góry do 15-dnia każdego miesiąca. Stawka na każdy miesiąc jest zależna od ilości spotkań.

Podręczniki są dodatkowo płatne. Staramy się dobierać ofertę do indywidualnych potrzeb. Korzystamy z podręczników renomowanych wydawnictw albo tworzymy własny program nauczania i korzystamy z autorskich materiałów specjalnie opracowanych dla nietypowych kursów.

Rabaty:
Przy jednorazowej wpłacie za cały kurs roczny przysługuje 5% zniżki.
Przy nauce rodzeństwa przysługuje 10% zniżki drugiemu i kolejnemu dziecku.
W przypadku grup zamkniętych zniżki nie obowiązują.
Rabaty na drugi język nie obowiązują.
Zniżki nie sumują się.

Dni wolne od nauki (nie wliczone w cennik) w roku szkolnym 2018/2019:
1-2 listopada – Wszystkich Świętych
24 grudnia – 1 stycznia – Święta Bożego Narodzenia
11 – 22 luty – Ferie zimowe
18 – 23 kwietnia – Święta Wielkanocne
29 kwietnia – 3 maja – Majówka
17 czerwca – I dzień wakacji

Dane do przelewu:

Numer konta bankowego: 91 1140 2004 0000 3602 6340 9400
Cool School Blanka’s School of English
Blanka Pietras ul. Rynek 5f, 83-330 Kartuzy.
Płatność z góry do 15-go dnia każdego miesiąca.

Regulamin szkoły językowej Cool School Blanka’s school of English

§ 1.Przedmiot regulaminu

Regulamin stanowi integralną część Umowy jaką Cool School podpisuje z każdym Uczestnikiem kursu.

§ 2. Zakres świadczonych usług

 1. 2.1.  Kurs szkolny w Cool School trwa – od 17 WRZEŚNIA 2018 roku do 14 CZERWCA 2019 roku.
 2. 2.2.  Cool School oferuję naukę języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego w jednym z podanych trybów: raz w tygodniu po 30 minut, dwa razy w tygodniu po30 minut, raz w tygodniu po 55 minut lekcji, dwa razy w tygodniu po 55 minut lekcji, raz wtygodniu po 90 minut lekcji, raz lub dwa razy w tygodniu po 45 minut
 3. 2.3.  Zajęcia na kursach organizowanych przez Cool School prowadzą Lektorzy posiadającykwalifikacje do prowadzenia nauki języków obcych.
 4. 2.4.  Zajęcia dydaktyczne oraz praca Lektorów podlega stałemu nadzorowi metodycznemu.
 5. 2.5.  Zajęcia na kursach prowadzone są wg wcześniej ustalonego rocznego planu zajęć.
 6. 2.6.  W przypadku nieobecności Lektora, Cool School zastrzega sobie prawo do zastąpienianauczyciela prowadzącego kurs na innego lub jeżeli nie jest to możliwe wyznacza nowy termin przeprowadzenia zajęć. Informacja o odwołaniu zajęć podawana jest z wyprzedzeniem. W sytuacjach nagłych biuro szkoły przekazuje informację telefonicznie w trybie natychmiastowym.
 7. 2.7.  Nowy termin zajęć ustalany jest zawsze wspólnie, przez Lektora oraz grupę, i musi uzyskać akceptację przynajmniej 51% Uczestników.§ 3. Prawa i obowiązki Uczestników
 1. 3.1.  Jeżeli w trakcie trwania kursu okaże się, że poziom wybranej grupy językowej jest dla Uczestnika zbyt niski lub zbyt wysoki, wówczas Uczestnikowi przysługuje prawo zmiany grupy.
 2. 3.2.  W zajęciach językowych może uczestniczyć każdy Uczestnik, który spełnia wszystkie niżej wymienione warunki:
  • zaakceptował Regulamin,
  • podpisał Umowę z Cool School,• nie zalega z regulowaniem należności wobec Cool School za więcej niż 2 miesiące
  • stosuje się do zasad ujętych w Regulaminie
  • systematyczne uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, odrabia prace domowe
 3. 3.3.  Na zakończenie kursu Uczestnicy otrzymują raport wyników w nauce, a na zakończenie kursu – świadectwo ukończenia kursu.

3.3.1. Cool School może odmówić wystawienia dyplomu/ zaświadczenia ukończenia kursu językowego w przypadku:
• wypowiedzenia umowy przed 14 CZERWCA 2019 roku,
• rażących nieobecności Uczestnika na zajęciach przekraczających 20% wszystkich spotkań. • w przypadku braku pełnej płatności za kurs

 1. 3.4.  Opiekunowie Uczestników mają prawo do uzyskania od Lektora informacji odnośnie postępów swoich dzieci w nauce w dowolnym momencie trwania roku szkolnego.
 2. 3.5.  W przypadku dłuższej niż trzy razy pod rząd nieobecności na zajęciach, Cool School zobowiązuje się skontaktować bezpośrednio z Uczestnikiem lub poinformować o tym fakcie opiekunów Uczestnika, pod numerem telefonu wpisanym w formularzu zgłoszeniowym.
 3. 3.6.  Osoby, które nie są Uczestnikami Cool School nie mogą uczestniczyć w zajęciach językowych.
 4. 3.7.  Używanie telefonów komórkowych w czasie zajęć oraz zakłócanie ich przebiegu w jakikolwiekinny sposób jest niedozwolone.
 5. 3.8.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły oraz wtrakcie jego powrotu do domu, jak również w przypadku, kiedy nie dotarło ono na zajęcia bezwiedzy rodziców/opiekunów.
 6. 3.9.  Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach, a Lektorzy dorozpoczynania i kończenia każdych zajęć w wyznaczonym czasie.

§ 4. Zapisy i zasady płatności

 1. 4.1.  Cool School przyjmuje zapisy na kursy językowe w trakcie całego roku szkolnego.
 2. 4.2.  Wysokość opłaty za kurs wynika z aktualnie obowiązującego cennika, jest zróżnicowana wzależności od trybu nauki, wielkości grupy oraz dni w jakie odbywają się zajęcia.
 3. 4.3.  Cena kursu obejmuje opłatę za ustaloną ilość godzin dydaktycznych objętych programemwybranego kursu, dodatkowe materiały dydaktyczne uzupełniające podręcznik, które Uczestnik otrzymuje na zajęciach, test kwalifikacyjny (jeśli jest konieczny), testy cząstkowe i końcowe, egzaminy próbne, raport semestralny, świadectwo ukończenia kursu oraz możliwość nieograniczonego korzystania z zasobów szkoły oraz doradztwa metodycznego.
 4. 4.4.  Cennik nie zawiera ceny za podręcznik oraz ćwiczenia, które Uczestnik musi opłacić dodatkowo po ustaleniu odpowiedniego poziomu znajomości języka.
 5. 4.5.  Uczestnicy mogą korzystać z sytemu zniżek ustalonych przez szkołę na dany rok szkolny. Informacja o rabatach podawana jest w aktualnym cenniku. Rabaty nie sumują się.
 6. 4.6.  Cool School zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu z tygodniowym okresem wyprzedzenia. Zmiana ceny może nastąpić po zmniejszeniu/zwiększeniu grupy, cena może odpowiednio zwiększyć się lub zmniejszyć – aktualny cennik zamieszczony jest na stronie internetowej www.coolschool.com.pl w zakładce CENNIK.
 7. 4.7.  Osoby dołączające do grupy w trakcie trwania kursu wnoszą opłatę za zajęcia, w których będą uczestniczyć. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za zajęcia, które już się odbyły w ramach kursu, a w których Uczestnik nie uczestniczył.
 8. 4.8.  Opłata za kurs zawarta jest w cenniku (załącznik nr 1). Opłatę można uiszczać osobiście lub przelewem na konto nr 91 1140 2004 0000 3602 6340 9400 Cool School Blanka’s School of English Blanka Pietras ul. Rynek 5f , 83-300 Kartuzy.
 9. 4.9.  Klient zobowiązuje się dokonywać opłat z góry; za cały miesiąc w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca lub jednorazowo za cały kurs z góry do 15 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

4.10. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat Cool School pobiera ustawowe odsetki.
4.11. Cool School nie zmniejsza opłaty miesięcznej za kurs w wypadku pojedynczych nieobecności

Uczestnika na zajęciach. Jednakże długotrwałe zdarzenia losowe mogą stanowić podstawę do zmniejszenia/anulowania takowej płatności o czym decyduje Cool School.

§ 5. Odwoływanie zajęć

5. 1. W przypadku zajęć grupowych nie ma możliwości odwoływania zajęć.
5. 2. W przypadku zajęć indywidualnych odwołanie zajęć może nastąpić tylko na 24 godziny przed

planowymi zajęciami i obowiązuje ich odrobienie. Termin odrabiania ustalany jest wspólnie z lektorem prowadzącym zajęcia. W pozostałych przypadkach mimo nieobecności obowiązuje płatność za zajęcia ustalona w Cenniku. Istnieje możliwość odrobienia tylko 10% zajęć z harmonogramu semestralnego.

§ 6. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie

 1. 6.1.  Każdy Uczestnik ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w Cool School w dowolnym momencie trwania kursu z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia umowy.
 2. 6.2.  Rozwiązanie umowy następuje na pisemny wniosek (oświadczenie o rezygnacji) Uczestnika lub w wypadku niepełnoletności-opiekunów Uczestnika kursu.
 3. 6.3.  Uczestnik rezygnujący z kursu obowiązany jest do uregulowania należnych płatności włączając ostatni dzień obowiązywania Umowy, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy.§ 7. Postanowienia końcowe
 1. 7.1.  Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 2. 7.2.  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje sięodpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.