Kursy online

FAQ KURSY ONLINE

NA CZYM POLEGAJĄ KURSY ONLINE?

  1. Kursy online występują w trybie indywidualnym lub grupowym.
  2. W naszej ofercie znajdują się kursy w językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim oraz włoskim.
  3. Oferujemy kursy na poziomach: A1, A2, B1, B2 oraz C1 (wg skali CEFR), przygotowujemy również do egzaminów Cambridge.
  4. Posiadamy również kursy prowadzone metodą Direct oraz kursy o tematyce wakacyjnej.

Są to kursy na żywo z lektorem przez komunikator (np. SKYPE, ZOOM), przypominają lekcję naturalną. Łączysz się z lektorem wcześniej umawiając lekcję przez biuro szkoły. Potrzebujesz słuchawek, mikrofonu oraz komputera, tabletu bądź telefonu podłączonego do internetu.

NA JAKICH MATERIAŁACH PRACUJEMY?

Podczas kursów online na żywo z lektorem materiały są wysyłane przez komunikator. Istnieje też możliwość pracy z użyciem podręcznika. Zależy to od kursu, który wybierzesz. Kursy Direct oparte na konwersacji zakładają, że podczas zajęć książki nie używamy, ale jest nam potrzebna jako materiał do utrwalania. W tym wypadku zakup książki będzie konieczny i przydatny.

JAKIE SĄ PLUSY ZAJĘĆ ONLINE?

Nie musisz dojeżdżać na kurs, więc oszczędzasz czas i pieniądze.
Uczysz się kiedy chcesz, czego chcesz i gdzie chcesz.

JAK PLANUJEMY I PROWADZIMY LEKCJE?

Na początku przeprowadzamy analizę potrzeb oraz wykonujemy test poziomujący, wspólnie tworzymy plan kursu i plan lekcji. Stale analizujemy potrzeby – możemy je modyfikować w trakcie, aby plan kursu został zrealizowany a cel osiągnięty. Grafik oraz częstotliwość zajęć jest dopasowany do dyspozycyjności kursantów.


Cennik:

Zajęcia indywidualne:

45 minut: 85 zł

55 minut: 95 zł

Kursy grupowe 55 minut:

kurs w parze: 70 zł/osobę/lekcję

kurs grupowy: 50 zł/osobę za lekcję

Obowiązuje płatność miesięczna, która zależna jest od ilości zajęć w danym miesiącu.


Regulamin kursów online

Niniejszy regulamin określa sposób i warunki działania szkoły językowej Cool School Blanka Pietras oraz stanowi nieodłączny element oferty. Zaakceptowanie regulaminu jest warunkiem zapisania się na kurs językowy przez Internet/online.

Definicje

Cool School: organizator kursów językowych online, szkoła językowa Cool School Blanka Pietras, NIP: 589-184-90-98, REGON: 220686754 z siedzibą przy ul. Rynek 5F, 83-300 Kartuzy.
Uczestnik: osoba fizyczna lub osoba fizyczna wskazana przez osobę prawną (opiekuna prawnego, rodzica), która opłaciła kurs językowy.

1. Zakres świadczonych usług

1.1. Cool School prowadzi indywidualne kursy języków obcych przez Internet/online.
1.2. Każda lekcja prowadzona jest przez Internet przez wykwalifikowanego lektora języka obcego.
1.3. Za rozpoczęcie lekcji uważa się moment, kiedy o umówionej godzinie lektor rozpocznie rozmowę z uczniem przez komunikator Skype.
1.4. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut/55 minut z wyłączeniem lekcji, których długość była zwiększana lub zmniejszana podczas indywidualnych ustaleń z uczniem.
1.5. Cool School zawiera z uczniem umowę ustną na przeprowadzenie kursu języka obcego przez Internet z wybranym lektorem w umówionym terminie. Ostatecznym potwierdzeniem zapisania się na kurs jest dokonanie płatności.

2. Materiały dydaktyczne

2.1. Szkoła językowa Cool School Blanka Pietras udostępnia uczniowi niezbędne materiały dydaktyczne bez pobierania dodatkowych opłat.
2.2. Uczestnik może zakupić w Szkole Językowej Cool School dodatkowe podręczniki, słowniki itp. na własny użytek po ewentualnym wskazaniu ich przez lektora. Materiały te mogą służyć jako uzupełnienie kursu przez Internet.
2.3. W czasie trwania kursu wykorzystywane są także materiały dostępne publicznie w sieci Internet, za te materiały uczestnik także nie ponosi żadnych kosztów.
2.4. Prezentacja materiału podczas zajęć odbywa się za pomocą wirtualnej klasy, opcji współdzielenia ekranu lub innych narzędzi do tego przystosowanych.

3. Terminy lekcji

3.1. Terminy lekcji (dni tygodnia, godziny) każdego ucznia ustalane są indywidualnie z lektorem. Biuro szkoły językowej Cool School informowane jest po tych wstępnych ustaleniach o ilości wszystkich lekcji w danym miesiącu kalendarzowym.
3.2. W przypadku lekcji w parach lub grupach lekcja rozpoczyna się o ustalonej godzinie w momencie nawiązania kontaktu z jednym z uczestników kursu grupowego, bez konieczności oczekiwania na pozostałych uczniów.
3.3. Spóźnienia ucznia oraz lektora
3.3.1. Spóźnienie ucznia: od czasu trwania zajęć odejmowany jest czas spóźnienia. Czas ten nie podlega odrobieniu w innym terminie ani innej rekompensacie. Jeżeli lektor nie zastanie ucznia o umówionej godzinie w ciągu 15 minut od momentu planowego rozpoczęcia lekcji, lekcję uznaje się za przeprowadzoną. Wyjątek mogą stanowić sytuacje, gdy uczestnik poinformuje lektora o swoim spóźnieniu i poprosi o rozpoczęcie lekcji w późniejszym terminie.
3.3.2. Spóźnienie lektora: czas spóźnienia lektora doliczany jest do czasu lekcji lub podlega odrobieniu przy okazji kolejnej lekcji. Jeżeli lektor nie stawi się na lekcję do piętnastu minut od momentu jej zaplanowanego wcześniej rozpoczęcia, uczestnik ma prawo żądać ustalenia terminu kolejnej lekcji zamiast tej. Uczestnik nie ponosi dodatkowych kosztów z tego tytułu. O spóźnieniu lektora należy niezwłocznie powiadomić Cool School telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.
3.4. Uczestnik może prosić lektora lub Cool School o stałą lub chwilową zmianę rozkładu zajęć. Możliwość taka przysługuje uczniowi raz w miesiącu. Lektora należy poinformować o chęci zmiany najpóźniej na 7 dni przed jej planowaniem. Zgoda lektora zależy od jego dostępności. W przypadku braku wolnych terminów Cool School zapewni uczniowi zastępstwo.

4. Zmiany terminu lekcji, przekładanie lekcji

4.1. Każdy uczestnik ma prawo do bezpłatnego przełożenia lekcji na inny termin po podaniu przyczyny.
4.2. Chęć przełożenia lekcji należy zgłosić lektorowi lub Cool School mailowo lub telefonicznie najpóźniej na 24 godziny przed przekładaną lekcją. Nie uznajemy przekładania lekcji za pomocą czatu, gdyż wiadomości nie docierają do lektora czy też Cool School, gdy ten w danej chwili nie jest zalogowany. Lekcję odwołaną za pomocą czatu lub później niż na 24 godziny do terminu, kiedy miała się odbyć wg wcześniej ustalonego planu traktuje się jako odbytą i uczestnik ponosi jej koszty.
4.3. W przypadku nagminnego przekładania lekcji (powyżej 4 razy w miesiącu), w przypadku niestawienia się na zajęcia bez wcześniejszego ich odwołania lub próby przełożenia lekcji tego samego dnia czy też na krótko przed jej planowanym rozpoczęciem Cool School ma prawo potraktować tę lekcję jako odbytą. Wtedy uczestnik ponosi jej koszty.
4.4. Każda przełożona lekcja musi zostać odpracowana w ustalonym z lektorem, dogodnym dla obydwu stron terminie w ciągu 14 dni licząc od momentu jej przełożenia.
4.5. Odrabianie lekcji może także odbyć się poprzez przedłużanie jednej, dwóch lub więcej kolejnych lekcji o odpowiednią ilość minut (np. 10, 15, 20, 30 minut).

5. Płatności

5.1. Płatności dokonywane są przelewem bankowym na konto Cool School.
5.3. Natychmiast po otrzymaniu danych do przelewu lub w możliwie najkrótszym czasie uczestnik powinien opłacić kurs za cały miesiąc kalendarzowy z góry licząc od dnia, kiedy odbędzie się pierwsza lekcja, np. jeżeli uczestnik rozpocznie kurs w połowie miesiąca, płaci tylko za lekcje, które odbędą się w tym miesiącu.
5.4. Na początku każdego kolejnego miesiąca lektor ustala ilość lekcji z uczniem i podaje tę ilość Cool School. Kwota do przelewu liczona jest na podstawie informacji o ilości lekcji w danym miesiącu kalendarzowym.

6. Wymagania systemowe

6.1. Aby wziąć udział w kursie językowym przez Internet, uczestnik powinien posiadać:
a) komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu,
b) zainstalowany komunikator Skype (optymalnie najnowsza wersja) lub Zoom,
c) zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer lub inną (optymalnie najnowsza wersja) z aktualną wersją wtyczki Java.

7. Rezygnacja z kursu

7.1. Każdy uczestnik ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w Cool School w dowolnym momencie trwania kursu z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy z możliwością wykorzystania wniesionych opłat.
7.2. Rozwiązanie umowy następuje na pisemny wniosek (oświadczenie o rezygnacji) Uczestnika lub w wypadku niepełnoletności-opiekunów Uczestnika kursu.
7.3. Uczestnik rezygnujący z kursu obowiązany jest do uregulowania należnych płatności włączając ostatni dzień obowiązywania Umowy, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.

8. Problemy techniczne oraz sytuacje nadzwyczajne

8.1. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie ucznia (np. awaria komputera, Internetu) uniemożliwiających przeprowadzenie lekcji w umówionym z lektorem terminie należy natychmiast powiadomić Cool School telefonicznie lub w miarę możliwości mailowo z innego urządzenia. Każdemu uczniowi przysługuje w trakcie jednego semestru jedno bezpłatne odwołanie lekcji z powodów technicznych leżących po jego stronie. Za każde kolejne odwołanie lekcji z powodu problemów technicznych po stronie ucznia pobierana jest opłata 50% ceny standardowej lekcji. Pozostałe 50% czasu lekcji można odrobić z lektorem w umówionym terminie (Patrz pkt. 4. Zmiany terminu lekcji, przekładanie lekcji).
8.2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie lektora, uczniowi przysługuje prawo do nieodpłatnego odrobienia lekcji w ilości równej ilości lekcji, które nie odbyły się z powodu tych problemów.
8.3. Lekcje, które nie odbyły się z powodu problemów technicznych po stronie lektora, nie podlegają zamianie na gotówkę.

9. Zaświadczenia

9.1. Na prośbę ucznia Cool School wystawia wewnątrzszkolne zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu na określonym poziomie zaawansowania językowego.
9.2. Aby otrzymać zaświadczenie, uczestnik musi z wynikiem pozytywnym zdać test sprawdzający wiedzę na określonym poziomie.
9.3. Test sprawdzający wiedzę organizowany jest podczas lekcji, którą uczestnik opłaca zgodnie z cennikiem.
9.4. Zaświadczenia wysyłane są nieodpłatnie pocztą tradycyjną na podane przez ucznia dane adresowe.

10. Reklamacje

10.1. Uczniowi przysługuje prawo złożenia reklamacji lub skargi na lektora w przypadku niesatysfakcjonującego przebiegu kursu.
10.2. Reklamację można wysłać mailowo na adres biura lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres Cool School. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko lektora, nazwę kursu, którego reklamacja dotyczy, uzasadnienie reklamacji.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Wniesienie opłaty przez ucznia i/lub rozpoczęcie kursu oznacza akceptację regulaminu i potwierdza zawarcie ustnej umowy na przeprowadzenie kursu językowego w ustalonym terminie.
11.2. Cool School zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego poinformowania czy podania przyczyny.
11.3. Uczestnik ma prawo do zmiany lektora po telefonicznym lub mailowym poinformowaniu Cool School.
11.4. Cool School zastrzega sobie prawo do zmiany lektora po wcześniejszym poinformowaniu ucznia.